keychain VeloSolex enameled

CHF 10.00

keychain VeloSolex
enameled